MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ VIỆC THI CÔNG LẮP ĐẶT HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO

Số HĐ:  

  • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;

  • Căn cứ chức năng hoạt động và nhu cầu của Các Bên;

 

Hợp đồng này được lập vào ngày        tháng       năm       

GIỮA:

CÔNG TY   

Địa chỉ:  

Điện thoại:                                  Fax:  

Mã số thuế:  

Đại diện bởi: Ông  

Chức vụ:                               – Theo ủy quyền số  

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

VÀ 

CÔNG TY  

Địa chỉ :  

Điện thoại                         Fax:   

Tài khoản số :                            Tại Ngân hàng :  

Mã số thuế :  

Đại diện bởi : Bà  

Chức vụ :   

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

 

- Sau khi thảo luận Bên B đồng ý cung cấp và Bên A đồng ý mua Dịch vụ  (“Dịch vụ”) theo các điều khoản chi tiết như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1 Bên B nhận gia công và lắp đặt mới hộp đèn và bộ đèn neon sign cho Bên A  tại các văn phòng  Đại lý (GA) của Bên A  trên toàn quốc với nội dung thông tin theo maquette được đính kèm tạo thành một phần không thể tách rời của hợp đồng này.  

1.2 Đơn giá được liệt kê chi tiết như sau:

1.1

1.2

1.3

( Đơn giá này có giá trị trong suốt  một  năm kể từ ngày ký)

- Bên B sẽ thực hiện công việc cụ thể như sau:

+  Bên B và Bên A  cùng thoả thuận lập tiến độ lắp đặt và tiến độ này được đính kèm theo hợp đồng tạo thành một phần không thể thiếu của Hợp đồng.

+ Kích thước, nội dung thông tin, khối lượng  và vật liệu sản xuất, gia công của hộp đèn bảng hiệu của từng GA được thể hiện trên maquette và bảng báo giá. Bảng báo giá và maquette được đính kèm theo hợp đồng tạo thành một phần không thể thiếu của Hợp đồng.

- Bên B có nghĩa vụ thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý về việc xin giấy phép nhằm đảm bảo cho việc treo các hộp đèn và neon sign đúng với những quy định của pháp luật. Phía Bên B chịu toàn bộ chi phí xin phép quảng cáo cho hộp đèn và neon sign, thời hạn quảng cáo là 1 năm kể từ ngày lắp đặt.

- Bảo đảm hệ thống hộp đèn và neon sign và hệ thống điện luôn trong tình trạng hoạt động tốt trong suốt thời gian bảo hành.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Tổng giá trị ước tính của Hợp đồng là:          vnd  (Bằng chữ:                 đồng). Giá nêu trên đã bao gồm tất cả các chi phí sản xuất, gia công, lắp đặt, nhân công, vận chuyển, xin giấy phép…..cho bảng hiệu, hộp đèn, thuế giá trị gia tăng  và các chi phí khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này như nêu taị Điều 1.1 cuả Hợp đồng này.

2.2 Bên A  sẽ thanh toán cho Bên B theo phương thức như sau:

  • Bên A  sẽ tạm ứng cho Bên B bốn mươi phần trăm (40%) của Phí Dịch vụ ước tính nêu tại Điều 2.1 Hợp đồng này ngay sau khi các bên ký kết Hợp đồng để tạo điều kiện cho Bên B tập kết nguồn vật tư và nhân lực để tiến hành thi công. 
  • Bên A  sẽ thanh toán tiếp cho Bên B chín mươi lăm phần trăm (95%) của Giá trị quyết toán (số tiền đã bao gồm khoản thanh toán bốn mươi phần trăm (40%) của Giá trị dịch vụ mà Bên A   đã thanh toán cho Bên B như đã nêu trên) sau khi các bên ký Biên bản Nghiệm thu Dịch vụ.
  • Bên A  sẽ thanh toán nốt cho Bên B năm phần trăm (5%) của Giá trị quyết toán còn lại sau khi đã kết thúc thời hạn bảo hành mười hai (12) tháng được tính kể từ ngày các bên ký Biên bản Nghiệm thu Dịch vụ.

2.3 Giá trị Thanh toán sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên B như đã ghi ở trên.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN HOÀN TẤT VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

3.1 - Thời hạn hoàn tất: Bên B sẽ tổ chức thực hiện toàn bộ công việc theo tiến độ công việc đã được Bên A   chấp thuận ghi ở Điều 1. Trong trường hợp thời tiết xấu, có mưa to gió lớn thì thời gian thi công sẽ được cộng thêm. Trong trường hợp này Bên B phải thông báo cho Bên A   và việc gia hạn tiến độ lắp đặt chỉ xem là hợp lệ khi có sự đồng ý của Bên A  . 

3.2 - Thời gian nghiệm thu: Được căn cứ theo thời gian ghi trên Đơn đặt hàng.

- Quy trình nghiệm thu như sau: Bên B sẽ thông báo cho người đại diện của Bên A   (người đại diện của Bên A   được ghi rõ trong Đơn đặt hàng) về thời gian lắp đặt tại điểm theo yêu cầu  trong Đơn đặt hàng. Bên B và đại diện của Bên A   sẽ tiến hành nghiệm thu trong vòng bảy (7) ngày sau khi nhận được thông báo hoàn tất công việc của Bên B. Sau bảy (7) ngày kể từ ngày Bên B thông báo nghiệm thu, nếu không có ý kiến từ Bên A   thì xem như công việc đã được Bên A   đồng ý nghiệm thu và đưa vào sử dụng (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác).

3.3 - Thời hạn bảo hành: một (01) năm kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao và nghiệm thu.

3.4 - Mức phạt Vi phạm:

  • Nếu có hư hỏng trong thời gian bảo hành,  Bên B phải sửa chữa xong trong vòng 4 ngày kể từ khi được thông báo của Bên A   hoặc bên thứ ba. Nếu quá thời gian trên mà Bên B vẫn chưa hoàn tất việc khắc phục sự cố thì Bên A   có quyền lập biên bản yêu cầu Bên B ngưng việc sửa chữa để mời nhà cung cấp khác đảm nhận công việc này. Chi phí thanh toán cho nhà cung cấp khác sẽ do Bên B chi trả hoặc khấu trừ vào khoản tiền mà Bên A   còn phải thanh toán cho Bên B.

  • Trường hợp Bên B bàn giao trễ quá bảy (07) ngày kể từ ngày cuối cùng của Thời hạn Giao hàng, Bên A   có quyền từ chối nhận hàng và chấm dứt Hợp đồng mà không phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào và Bên B phải hoàn trả lại các khoản tiền mà Bên A   đã thanh toán  và bồi thường cho Bên A   mọi thiệt hại, chi phí phát sinh từ việc giao hàng trễ này.

  • Nếu sau hai (02) lần Bên B chậm hay không khắc phục sự cố đúng theo thời gian ghi hợp đồng này (bốn ngày) kể từ khi Bên A   thông báo cho Bên B bằng văn bản, thì Bên A   có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này mà không phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào

- Trường hợp Bên B đề nghị chấm dứt Hợp đồng trước hạn theo Điều 5.2 dưới đây, Bên B có trách nhiệm cung cấp Hàng hoá không gián đoạn cho Bên A   trong suốt ba (03) tháng kể từ ngày Bên A   nhận được thông báo về đề nghị chấm dứt Hợp đồng trước hạn nêu trên bằng văn bản. Trong trường hợp có sự biến động về giá cả thị trường, giá trị mỗi Đơn Đặt hàng của Bên A   sẽ không vượt quá giá trị mua hàng bình quân/tháng của tất cả các tháng trước đó hoặc theo chi tiết dự trù hàng hoá Bên A   đã gởi cho Bên B

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

4.1 Trách nhiệm Bên B:

- Bên B  có nhiệm vụ hoàn tất công việc theo đúng thời gian thi công nêu ở điều 3.1 và chịu trách nhiệm toàn bộ về mặt an toàn kỹ thuật của công việc trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực.

- Cung cấp Biên bản nghiệm thu, bàn giao và bảo hành cho giám đốc GA (01bản) và Bên A   (02 bản).  Nội dung của Biên bản này được ghi rõ ngày nghiệm thu, thời gian bảo hành, tên và số điện thoại liên lạc của người đại diện cho Bên B khi xảy ra sự kiện bảo hành.

-  Sau khi Bên B hoàn tất công việc lắp đặt hộp đèn bảng hiệu theo giá trị được ghi trong hợp đồng. Bên B cử nhân viên của mình tiến hành đi kiểm tra lại hộp đèn bảng hiệu tại tất cả các vị trí đã lắp đặt và lập biên bản kiểm tra có xác nhận của GA về về việc này.

- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân và bảo hiểm về tai nạn và trách nhiệm nhân sự cho người thứ ba trong suốt thời gian thi công bảo hành. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trong quá trình thi công xảy ra thiệt hai cho lao động của Bên B hoặc bên thứ ba bất kỳ. 

- Tuân thủ các quy định của tòa nhà trong suốt thời gian thi công.

- Xin gia hạn giấy phép quảng cáo cho bảng đèn và neon sign  và chịu mọi chi phí liên quan.

- Cung cấp hóa đơn tài chính cho Bên A   để thực hiện thanh toán Đơn đặt hàng.

4.2 Trách nhiệm Bên A:

- Có trách nhiệm thanh toán chi phí thuê mặt bằng đặt bảng quảng cáo, phí sử dụng điện thắp sáng bảng quảng cáo và phí thi công (nếu có)( phí thi công ???) trong suốt thời gian Bên B thi công, bảo hành đối với toà nhà.

- Thỏa thuận với chủ mặt bằng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong suốt quá trình thi công và bảo hành.

- Thanh toán và nghiệm thu công việc đúng thời gian như quy định tại điều 3.2

ĐIỀU 5: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG.

5.1 - Hợp đồng này có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày ký và sẽ tự động thanh lý sau khi các bên đã hoàn tất mọi nghĩa vụ và quyền lợi trong hợp đồng 

5.2  - Mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia ba (03) tháng trước ngày dự kiến chấm dứt Hợp đồng . 

5.3 - Trong khi thực hiện Hợp đồng nếu phát sinh vấn đề mới cần thay đổi hoặc bổ sung Hợp đồng, Các Bên sẽ cùng nhau bàn bạc thỏa thuận và lập Biên bản Thỏa thuận bổ sung có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của mỗi bên.

5.4 - Các từ được viết hoa nhưng chưa được định nghĩa tại Điều khoản Chi tiết này sẽ có cùng nghĩa như quy định tại bản Điều khoản chung của Hợp đồng

5.5 - Các Phụ lục đính kèm,  Đơn đặt hàng, Giấy xác nhận và các văn bản khác đuợc ký kết giữa Các Bên, nếu có, trong khi thực hiện Hợp đồng được xem như  Phụ kiện bổ sung cho Hợp đồng chính.

- Hợp đồng này được làm thành 04 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

BÊN A

CTY TNHH BHNT Bên A   VN

BÊN B