CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Số HĐ: ……………………….

 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự ban hành ngày 24/11/2015

- Căn cứ vào Luật thương mại ban hành ngày 14/06/2005;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên,

 

Hôm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ……., chúng tôi gồm:

 

Bên A             :

Địa chỉ             :

Điện thoại       :

Fax                  :

MST                :

Đại diện          :

 

Bên B              :

 

Địa chỉ             :

Điện thoại       :

Fax                  :

MST                :

Tài khoản        :

Đại diện          :

 

 

Sau khi bàn bạc và thống nhất, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A chỉ định và Bên B đồng ý tổ chức sự kiện “……………….” của Bên A với nội dung như sau:

 

       Thời gian: Theo phụ lục hợp đồng đã được thỏa thuận giữa hai bên

       Địa điểm :.......................được qui định rõ tại Phụ lục của Hợp đồng.

       Số lượng các địa điểm thực hiện chương trình như sau:

       Hoạt động: Chương trình hoạt động cụ thể sẽ được nêu rõ trong Phụ lục hợp đồng 2 – Phần nội dung thực hiện chương trình.

Chi tiết các hạng mục thực hiện được thể hiện trong Phụ Lục của Hợp đồng.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Giá trị Hợp đồng là                                          : …………..VNĐ

Phí dịch vụ 10%                                              :   ………... VNĐ

Tổng giá trị hợp đồng (chưa VAT)              : …………..VNĐ

Thuế GTGT (10%)                                          : …………..VNĐ

Tổng cộng (bao gồm thuế GTGT)              : ……...VNĐ

(Bằng chữ: …….. đồng chẵn)

 

-          Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và toàn bộ các chi phí cho từng hạng mục được liệt kê trong phụ lục 1 đính kèm.

-          Ngoài khoản giá dịch vụ qui định tại Điều 2 hợp Đồng này, Bên A không có trách nhiệm thanh toán cho Bên B bất kỳ một khoản phí nào khác.

 

ĐIỀU 3: QUY TRÌNH NGHIỆM THU

-                      Ngay sau khi hoàn tất việc lắp đặt, trang trí các vật dụng tại khu vực tổ chức chương trình, các Bên cùng nghiệm thu số lượng, quy cách sản xuất thực tế tại hiện trường và ký biên bản nghiệm thu cho từng địa điểm (nghiệm thu trước khi thực hiện or sau khi thực hiện)

-                      Trường hợp các vật dụng của chương trình tại nơi tổ chức bị hư hỏng, bên B phải xử lý & khắc phục sự cố trong vòng 03- 06 giờ kể từ khi Bên A thông báo hoặc khi bên B phát hiện hư hỏng

-                      Bên B tổng hợp và cung cấp cho bên A hình ảnh báo cáo hoạt động toàn bộ chương trình tại 3 thành phố ngay sau khi chương trình cuối cùng kết thúc. Tất cả các biên bản xác nhận thực tế và các hình ảnh, tài liệu có liên quan sẽ là cơ sở để bên A ký Biên bản nghiệm thu khi kết thúc chương trình.

-                      Trong vòng 01 tuần kể từ ngày kết thúc chương trình, Bên B bàn giao lại cho Bên A tất cả các vật dụng của chương trình: đồng phục, tờ rơi, quà tặng (nếu còn dư), standee, banner, … Tất cả các hạng mục bàn giao lại cho Bên A sẽ căn cứ vào hiện trạng và số lượng thực tế thực hiện chương trình và ký vào biên bản bàn giao các vật dụng của chương trình. Việc bàn giao sẽ được thực hiện ngay tại kho của Bên A.

Trong trường hợp bên A yêu cầu bàn giao tại địa điểm khác, hai bên sẽ cùng thống nhất địa điểm giao hàng và chi phí vận chuyển. Các khoản phí này (nếu có) sẽ được thể hiện trong Phụ lục Hợp đồng. Trường hợp xảy ra hư hỏng, mất mát các vật dụng trong quá trình vận chuyển, Bên B chịu trách nhiệm bồi thường căn cứ giá trị của từng hạng mục tương ứng trong Phụ lục 1 Bảng báo giá của hợp đồng sau khi khấu hao …..% giá trị sử dụng.

 

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1              Giá trị Hợp đồng được thanh toán bằng Việt Nam Đồng theo phương thức chuyển khoản.

4.2              Việc thanh toán được chia làm hai đợt:

-           Đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký kết. Bên A có trách nhiệm thanh toán …..% giá trị Hợp đồng tương đương …….VNĐ (bằng chữ: ……... đồng) bao gồm thuế giá trị gia tăng với điều kiện Bên A nhận được Bản sao giấy phép thực hiện chương trình,yêu cầu thanh toán và hóa đơn tài chính của Bên B (giá trị hóa đơn …..% giá trị hợp đồng)

-           Đợt 2: Thanh toán …..% giá trị còn lại của Hợp đồng (tương đương …….. VNĐ) trong vòng ….. ngày làm việc kể từ ngày chương trình cuối cùng kết thúc và nhận được yêu cầu thanh toán của Bên B kèm theo các chứng từ văn bản sau đây:

               Báo cáo, hình ảnh thực hiện chương trình tại tất cả các địa điểm thực hiện chương trình;

               Bản sao giấy phép thực hiện chương trình

               Biên bản nghiệm thu chương trình cho từng địa điểm;

               Biên bản bàn giao các vật dụng của chương trình;

               Biên bản thanh lý hợp đồng;

               Hóa đơn tài chính

4.3        Giá trị phát sinh tăng hoặc giảm (nếu có) sẽ được thanh toán cùng lúc với giá trị gốc của Hợp đồng căn cứ trên Biên bản nghiệm thu chương trình cuối cùng. Giá trị phát sinh là những hạng mục xuất hiện trong quá trình thực hiện chương trình đã được hai bên thảo luận và đồng ý trước khi tiến hành. Giá trị này được thể hiện trong bản Phụ lục và Biên bản nghiệm thu sau khi chương trình kết thúc.

 

4.4        Sau khi hai bên ký biên bản bàn giao các vật dụng của chương trình, Bên B lập biên bản thanh lý hợp đồng gửi cho Bên A. Trong vòng ….. ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thanh lý hợp đồng, Bên A phải có ý kiến phản hồi. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Bên B không nhận được bất ký ý kiến nào của Bên A, thì biên bản thanh lý hợp đồng xem như được chấp thuận và Bên A thanh toán đợt 2 theo như quy định tại khoản 2 điều này.

 

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

5.1       Trách nhiệm của Bên A

-                Cử một đại diện giám sát công việc với Bên B trong suốt thời gian thực hiện chương trình; giám sát và kiểm tra các buổi tập huấn của Bên B về việc thực hiện chương trình.

-                Cung cấp đúng thời hạn thông tin chi tiết về chương trình để bên B lên kế hoạch cho việc sản xuất các ấn phẩm quảng bá cũng như xây dựng các hoạt động vui chơi trong chương trình.

-                Thanh toán cho Bên B đúng theo thỏa thuận.

5.2       Trách nhiệm của Bên B

-                Ký hợp đồng thuê mặt bằng tại địa điểm được chọn để tổ chức thực hiện chương trình. Trường hợp Bên B không chuẩn bị được mặt bằng thay thế đáp ứng yêu cầu của Bên A quá thời hạn …. ngày làm việc trước ngày thực hiện chương trình, Bên B có nghĩa vụ   thông báo cho Bên A về việc không thuê được mặt bằng tại địa điểm đã chọn theo quy định tại Phụ lục của Hợp đồng, thì Bên A có quyền chấm dứt chương trình hoạt động tại địa điểm này, đồng thời khấu trừ phần giá trị thực hiện phần chương trình tương ứng theo bảng báo giá.

-                Soạn thảo nội dung tập huấn, đảm bảo số lượng nhân viên thực hiện chương trình, đồng phục và tác phong như quy định.

-                Chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại về vật chất, sức khỏe và tính mạng của nhân viên thực hiện chương trình và với bên thứ ba (nếu có)

-                Không được nhân danh Bên A tuyên bố bất kỳ thông tin nào gây ảnh hưởng đến uy tín của Bên A

-                Không lôi kéo, đe dọa, lừa dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, không dèm pha hoặc thông tin về sản phẩm của bất kỳ thương nhân nào khác vi phạm pháp luật về cạnh tranh;

-                Chịu trách nhiệm sản xuất và đảm bảo chất lượng các vật phẩm quảng cáo theo đúng Bảng báo giá – Phụ lục 1, chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay mới nếu có hư hỏng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng;

-                Thực hiện đúng và đầy đủ chi tiết các chương trình theo thỏa thuận trong hợp đồng và các phụ lục hợp đồng này.

-                Cam kết thực hiện đúng theo tiến độ thời gian mà hai bên đã thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng.

ĐIỀU 6: BẢO MẬT THÔNG TIN

6.1   Bên B có trách nhiệm:

-                Giữ gìn tài sản mà bên A cung cấp cho bên B nhằm đáp ứng đủ tư liệu thực hiện chương trình & bàn giao đầy đủ các tài sản này sau khi xong chương trình, nếu làm hư hoặc mất phải sửa chữa hoặc bồi thường.

-                Giữ gìn vật dụng mà Bên B sản xuất cho Bên A đã được ghi trong phụ lục đính kèm để thực hiện chương trình & bàn giao đầy đủ các vật dụng này sau khi xong chương trình, nếu làm hư hoặc mất phải sửa chữa hoặc bồi thường.

-                Hoàn trả lại đầy đủ các vật dụng mà Bên B sản xuất cho Bên A sau khi thực hiện chương trình, có đóng gói để thuận tiện bảo quản nhằm tái sử dụng cho các lần sau.

-                Hoàn trả nhanh chóng các tài liệu mà bên A cung cấp cho bên B khi bên A yêu cầu.

-                Hoàn trả lại tờ rơi mà Bên A cung cấp cho bên B (nếu còn dư) sau khi thực hiện chương trình.

6.2   Hai bên phải giữ bí mật thông tin và không được phép tiết lộ nội dung Hợp đồng cho bất kỳ bên thứ 3 nào khi chương trình chưa kết thúc. Bên vi phạm sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường các thiệt hại liên quan đến nội dung Hợp đồng đã ký

6.3  Hai bên đồng ý sử dụng Fax, Email là phương tiện để trao đổi thông tin và những văn bản được gửi từ E-mail, fax được xem là những văn bản chính thức cho việc thực hiện Hợp đồng theo cáo địa chỉ sau:

Bên A:

[Tên công ty]

Địa chỉ :

Điện thoại       :                                               Fax:

Email: 
            Website:

 

     Bên B:

[Tên công ty]

Địa chỉ :

Điện thoại       :                                               Fax:

Email: 
            Website:

ĐIỀU 7: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

7.1              Phạt do chậm thanh toán: Nếu Bên A chậm thanh toán thì Bên A phải chịu mức phạt tương đương lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán trên tổng giá trị trả chậm tương ứng với số ngày chậm trả.

7.2                Phạt do chậm tìm mặt bằng thay thế: Trường hợp Bên A không đồng ý với mặt bằng do Bên B đã thuê, thì Bên B phải tìm mặt bằng khác đáp ứng đúng yêu cầu của Bên A trong vòng ….ngày làm việc nhưng phải trước thời hạn thực hiện chương trình. Quá thời hạn này thì Bên B phải chịu phạt ….% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm và bồi thường thiệt hại xảy ra.

7.3              Trong trường hợp chương trình thực hiện bị chấm dứt do Bên B không tìm được mặt bằng thay thế theo quy định tại Điều 5.2, thì ngoài các quy định tại Điều 5.2, Bên B còn chịu phạt 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra do chương trình không thực hiện được tại địa điểm đó

7.4              Phạt do vi phạm các nội dung khác của hợp đồng: Nếu Bên B thực hiện không đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng (trừ khoản 7.2 Điều này) thì Bên B phải khắc phục trong vòng ….. ngày làm việc trước thời điểm thực hiện chương trình. Nếu quá thời gian này, Bên B phải chịu phạt 1% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi ngày vi phạm.

7.5              Trong trường hợp Bên B không tuân thủ đúng tiến độ thực hiện chương trình như đã cam kết thì Bên A có quyền chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện chương trình.

7.6              Nếu một bên đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn trái Điều 8 hợp đồng này thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho bên kia và chịu một khoản phạt 8% giá trị Hợp Đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng.

 

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hai bên cam kết không hủy ngang hợp đồng này, trừ các trường hợp sau:

8.1  Số lượng địa điểm tổ chức chương trình phải hủy bỏ từ …. (....) địa điểm trở lên trên toàn quốc;

        Trường hợp này, Bên B phải trả lại cho Bên A số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B sau khi khấu trừ phần các chương trình đã thực hiện cộng với phần lãi phát sinh trên số tiền đã nhận theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm hoàn trả.

8.2   Hai Bên thỏa thuận cùng chấm dứt hợp đồng;

8.3   Trường hợp bất khả kháng được xác định tại Điều 9.2 trong hợp đồng này.

8.4   Chấm dứt theo quy định tại Điều 7.5 của Hợp đồng

Điều 9: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

9.1        Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam…

Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để Bên kia chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp nêu tại Khoản 9.2 Điều này. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;

Thông báo ngay cho Bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 24 giờ ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

9.2        Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình. Tuy nhiên nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá thời hạn thực hiện chương trình làm mất đi ý nghĩa của việc thực hiện thì hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng.

Điều 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1    Tất cả các vấn đề khác liên quan đến Hợp đồng này không được quy định trong Hợp đồng sẽ được hiểu và phân tích theo luật hiện hành của Việt Nam;

10.2    Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng. Bất cứ bổ sung hay điều chỉnh đối với Hợp đồng đều phải có văn bản Phụ lục chi tiết đính kèm sau khi được cả hai Bên đồng ý và là bộ phận không tách rời Hợp đồng;

10.3    Bản kế hoạch, thời gian thực hiện dự án, nội dung thực hiện chương trình và các phụ lục khác là một phần không thể tách rời của hợp đồng này. Căn cứ và kế hoạch và thời gian thực hiện, hai bên sẽ cùng phối hợp và hỗ trợ để chương trình được thực hiện theo đúng tiến độ.

10.4    Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, tất cả các khó khăn xảy ra mà không đạt được thỏa thuận chung giữa hai Bên sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền.

10.5    Hợp đồng này được lập thành sáu (....) bộ có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên A giữ …. bộ, Bên B giữ ... bộ.

10.6    Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Hợp đồng được thanh lý.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B