CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------❧★❧-------

Số : _____/ HĐKT

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM

 

Căn cứ ………………………………….

Hôm nay, tại…. quận 7, Tp.HCM, vào ngày … tháng … năm ……, chúng tôi gồm:

 

Bên A: ……………………………………….………………………………...

Người Đại diện: …………………….………………….………………………………...

Chức vụ: …………………….…………………….……………………………...

Địa chỉ: …………………….…………………….……………………………...

Số điện thoại: …………………….……… Fax: ...…….………………………...…...

Số tài khoản:           …………………. - Chi nhánh: …..….……………………………......

Mã số thuế:           ……………………....……………….………………………………...

 

Bên B: ……………………………………….………………………………...

Người Đại diện: …………………….………………….………………………………...

Chức vụ: …………………….…………………….……………………………...

Địa chỉ: …………………….…………………….……………………………...

Số điện thoại: …………………….……… Fax: ...…….………………………...…...

Số tài khoản:           …………………. - Chi nhánh: …..….……………………………......

Mã số thuế:       ....……………………....……………….……………………………...

 

Sau khi trao đổi, hai bên thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng này theo các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ TRONG HỢP ĐỒNG

Trong Hợp đồng này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP TÁC

 • Bên A đồng ý để Bên B sử dụng toàn bộ và/hoặc một phần các tác phẩm và các hình ảnh liên quan đi kèm trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bên A được ủy thác toàn bộ bản quyền hợp pháp để bên B sử dụng cung cấp cho khách hàng với danh sách các bài hát được đính kèm theo hợp đồng này và sẽ được bổ sung khi có sự đồng ý của các bên.

 • Bên A được chia sẻ lợi nhuận thu được từ hoạt động khai thác kinh doanh của Bên B như quy định tại Điều 4 dưới đây.

ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HAI BÊN

3.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

3.1.1 Quyền:

 1. Yêu cầu bên B cung cấp thông tin, tài liệu về việc sử dụng các tác phẩm theo quy định của hợp đồng này.

 2. Yêu cầu bên B thực hiện thanh toán theo quy định tại Điều 4 hợp đồng này.

 3. Được quyền huỷ bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) trong các trường hợp: 

 1. Bên B vi phạm nghĩa vụ nêu trong hợp đồng này và đã được bên A thông báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm; 

           ii.  Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

3.1.2 Nghĩa vụ:

 1. Xuất hoá đơn hợp lệ theo quy định của Bộ tài chính cho bên B.

 2. Đảm bảo cho bên B không bị khiếu kiện bởi các tác giả của các tác phẩm được bên A cho phép bên B sử dụng. Trong trường hợp có khiếu kiện thì bên A phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho bên B.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

3.2.1 Quyền:

 1. Được sử dụng toàn bộ hoặc một phần các tác phẩm như nêu tại Điều 1, Điều 2 hợp đồng này.

 2. Được quyền huỷ bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) trong các trường hợp:

  • Bên A vi phạm nghĩa vụ nêu trong hợp đồng này và đã được bên B thông báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm;

  • Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

       

3.2.2  Nghĩa vụ của bên B:

 1. Sử dụng các tác phẩm theo đúng hình thức, phạm vi và thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

 2. Nêu tên tác giả hoặc bút danh của tác giả, người biểu diễn khi sử dụng tác phẩm.

 3. Đảm bảo sự toàn vẹn của các tác phẩm, không được sửa đổi bất cứ phần nào của tác phẩm mà việc sửa đổi đó làm ảnh hưởng đến các quyền nhân thân của tác giả.

 4. Không được chuyển giao các tác phẩm đó cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng. 

 5. Thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo qui định của hợp đồng.

 6. Vào cuối mỗi tháng bên B thống kê tổng hợp chi tiết tổng số lượt tải về và số liệu của các nhà cung cấp dịch vụ kết nối bằng văn bản, dữ liệu gốc của tháng tương ứng cho bên A. Bên B cung cấp cho bên A một tài khoản để truy cập vào hệ thống của bên B để bên A kiểm tra số liệu đối soát.

 7. Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các số liệu mà bên B đã cung cấp cho bên A.

 8. Bồi thường thiệt hại từ việc vi phạm hợp đồng cho bên A

 

ĐIỀU 4:  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1 Giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế VAT (10%) bao gồm: 

Các tác phẩm bao gồm tác quyền và quyền liên quan:

……………………………………………………………….

Lượt sử dụng: được hiểu là số lượng bản nhạc được bán tới người sử dụng dưới hình thức tải (download) từ các phương tiện truyền thông khác nhau của bên B vào các phương tiện nghe nhạc cá nhân).

 

 4.2 Phương thức thanh toán:

- Vào cuối mỗi quý bên B phải thống kê số lượt sử dụng tác phẩm trong quý đó gửi cho bên A và thực hiện việc thanh toán theo ………………………… theo danh mục bài hát được đính kèm theo hợp đồng này.

- Thanh toán bằng chuyển khoản về tài khoản của bên A  trong vòng …… ngày đầu của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. 

ĐIỀU 5: BỒI THƯỜNG DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

5.1 Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B một khoản tiền bằng … số tiền mà Bên A đã nhận từ Bên B trong thời gian hợp tác cho tới thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

5.2 Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên B phải bồi thường cho Bên A một khoản tiền bằng … số tiền mà Bên B đã thanh toán cho Bên A trong thời gian hợp tác cho tới thời điểm chấm dứt Hợp đồng và những khoản tổn thất mà bên A phải gánh chịu do sự đơn phương chấm dứt hợp đồng của bên B.

5.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên B không cung cấp đủ hay cung cấp sai danh mục các “Sản phẩm âm nhạc” được sử dụng trong dịch vụ của bên B thì ngoài việc bên B phải trả thêm tiền sử dụng các Sản phẩm đó tương ứng với số lượt sử dụng, còn phải bồi thường … tổng giá trị thành tiền của các Sản phẩm âm nhạc mà bên B đã sử dụng nhưng không báo với bên A cộng thêm chi phí hợp lý cho quá trình kiểm tra.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên nào có thay đổi về chủ trương hoặc xin hủy bỏ hợp đồng thì phải thông báo trước …… tháng và phải thanh toán cho bên kia toàn bộ chi phí, thiệt hại liên quan phát sinh trong thời gian hợp đồng được thực hiện cho đến ngày hai bên chính thức thanh lý hợp đồng.

 2. Không công bố chi tiết các điều khoản của hợp đồng liên quan đến giá trị, thời gian và phương thức thanh toán tới các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tổ chức kinh doanh khác.

 3. Trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên giải quyết trên tinh thần hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau. Nếu hai bên không tự thương lượng được, một trong hai bên có thể đưa vấn đề ra Tòa án kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Quyết định của Tòa án là phán quyết cuối cùng và hai bên phải có trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 7: THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng có hiệu lực ………………………….

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu bất kỳ Bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất …… tháng trước khi muốn chấm dứt Hợp đồng. 

Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản làm căn cứ thực hiện. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi cả hai bên cùng ký cho đến ngày thống nhất thanh lý hợp đồng.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

Giám đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc