Điều 50 Nghị định 37/2015 NĐ-CP quy định về vận chuyển thiết bị công nghệ như sau:

  • Bên nhận thầu phải thông báo trước cho bên giao thầu trong một khoảng thời gian nhất định do các bên thỏa thuận về thời điểm giao thiết bị, nhưng không được ít hơn 21 ngày.
  • Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm về việc đóng gói, bốc xếp, vận chuyển, lưu kho và bảo quản thiết bị, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
  • Bên nhận thầu phải bồi thường cho bên giao thầu đối với các hư hỏng, mất mát và chi phí phát sinh do việc vận chuyển thiết bị của bên nhận thầu gây ra.

Như vậy, Công ty A muốn vận chuyển thiết bị công nghệ phục vụ việc thi công theo hợp đồng đã ký kết phải tuân thủ quy định tại Điều 50 Nghị định 37/2015 NĐ-CP.