Theo quy định tại Điều 54 Luật đầu tư năm 2014, thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nước ngoài được quy định như sau:

  1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:
    1. Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên.
    2. Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.
  2. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật đầu tư năm 2014, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:
    1. Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên.
    2. Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.