Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.