CẦN LƯU Ý KHI LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngành nghề đăng ký kinh doanh có 3 nhóm chính: 

 1. Ngành, nghề kinh doanh bị cấm; 

 2. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 

 3. Ngành, nghề tự do kinh doanh.

Ngành, nghề cấm kinh doanh: doanh nghiệp được quyền “tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm". Sở dĩ đặt ra các ngành, nghề cấm kinh doanh là do những ngành, nghề này có thể gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoả, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

Ngành, nghề cẩm đầu tư kinh doanh, bao gồm: 

 • Kinh doanh các chất ma túy; 
 • kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật cấm; 
 • kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; 
 • mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên; 
 • kinh doanh mại dâm; 
 • mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. 

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Điều kiện kinh doanh có các hình thức sau:

 • Giấy phép kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
 • Chứng chỉ hành nghề,
 • Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Xác nhận về vốn pháp định; 
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các yêu cầu khác mà tổ chức kinh tế phải thực hiện hoặc phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có 229 ngành nghề kinh doanh có điều kiện như sau: 

lua-chon-nganh-nghe-kinh-doanh-01

Ngành, nghề tự do kinh doanh.

Các ngành nghề nào không bị liệt kê trong danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thì nhà đầu tư, doanh nghiệp được kinh doanh theo quy định của pháp luật.