Theo quy định tại Điều 60 Luật đầu tư năm 2014, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bao gồm các nội dung sau:

  1. Mã số dự án đầu tư.
  2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
  3. Tên dự án đầu tư.
  4. Mục tiêu, địa điểm đầu tư.
  5. Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ góp vốn, huy động vốn và tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài.
  6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.
  7. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).