Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT – BTC đã sửa đổi, bổ sung, việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài trong đó cá nhân có hiện diện tại Việt Nam nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thực hiện theo công thức sau:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam = Số ngày có mặt ở Việt Nam x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế) +

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

365 ngày

Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của ông M = 36,5 ngày: 365 ngày x 60 triệu đồng = 72 triệu đồng.

Thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất (20%) = 72 triệu x 20% = 14.400.000đ/năm.