CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

 

ĐƠN XIN RÚT ĐƠN LY HÔN 

Kính gửi:

-Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thẩm phán …………

 

Tôi tên: …………… Sinh năm: …….

Địa chỉ: ………………

Số điện thoại: …………

 

Ngày……….., tôi có nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết Ly hôn, chia tài sản chung và nợ chung trong thời kỳ hôn nhân với bị đơn là ……….. (“…….”); sinh năm: ………..; Địa chỉ thường trú tại: ……….tại ……………và đơn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo Thông báo số …………. ngày ………….. Vụ án do Thẩm phán ……………. trực tiếp giải quyết.

Nay, tôi xin rút lại đơn xin ly hôn đã nộp.

Lý do: tôi xét thấy không còn yêu cầu ly hôn.

 

Kính mong Quý Tòa xem xét và chấp thuận!

Trân trọng!Quận 7, ngày    tháng ……năm 2022

Người Viết đơn