CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng ….. năm …..

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: không hòa giải, đối thoại tại Trung tâm Hòa giải, Đối thoại)

Kính gửi : TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Họ và tên chồng

Sinh năm

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số điện thoại


Họ và tên vợ

Sinh năm

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số điện thoại

 

Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành nộp đơn ly hôn và hồ sơ kèm theo gửi tới Tòa án nhân dân Quận 7,  thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu giải quyết ly hôn.

Bằng đơn này, tôi đề nghị Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án không tiến hành hòa giải, đối thoại đối với vụ việc của chúng tôi và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị của chúng tôi.

Trân trọng!

Họ và tên vợ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ và tên chồng

(Ký, ghi rõ họ tên)