CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 

Tôi tên là: 

Địa chỉ: ….

Đề nghị Ủy ban nhân dân Phường Tân Hưng, Quận 7 trích lục 02 bản Giấy chứng nhận kết hôn số:….., cấp ngày …. cho người có tên sau đây:

Họ và tên người chồng: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Họ và tên người vợ: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn: 

Nơi đăng ký kết hôn : UBND Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2022

Người làm đơn