Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con thì phải đăng ký khai sinh cho trẻ.

Người có trách nhiệm khai sinh: cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.