Thỏa thuận việc cấp dưỡng có thể thực hiện bằng miệng hoặc lập thành văn bản trong đó thể hiện các nội dung sau:

  • Thời điểm (ngày, tháng…) người có nghĩa vụ cấp dưỡng bắt đầu thực hiện cấp dưỡng.
  • Mức cấp dưỡng, phương thức thực hiện cấp dưỡng.
  • Các thỏa thuận khác về thay đổi mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng…

Nếu thỏa thuận được lập thành văn bản thì phải ghi rõ ngày, tháng lập văn bản, chữ  ký của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người được cấp dưỡng.