Khi xuất cảnh, nếu công ty do bạn làm giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị vẫn còn tối thiểu 2 thành viên (không kể bạn) thì công ty vẫn được tiếp tục hoạt động. Trong trường hợp này, nếu bạn không chuyển nhượng vốn của mình cho người khác thì bạn chỉ phải làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nếu bạn xuất cảnh có thời hạn mà không làm thủ tục chuyển nhượng vốn cho người khác thì bạn vẫn là thành viên của công ty, vẫn được phép kinh doanh tiếp trong công ty, vẫn được hưởng lợi nhuận của công ty tương đương với phần góp vốn. Phần vốn của bạn góp vào công ty vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn.