CÔNG TY ….. 

--------------

          Số: 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM,  ngày……tháng……năm…… 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch Đầu Tư số: 

Cấp ngày … tháng … năm ……

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty ngày … tháng … năm ……

     QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC 

   CÔNG TY …..

 (Về việc bổ nhiệm phụ trách kế toán)

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán CÔNG TY ……

Bổ nhiệm

Giới tính

Sinh ngày :

CMND số

Cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú: 

Giữ chức vụ phụ trách kế toán.

Điều 2: Người phụ trách kế toán có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

  1. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong công ty.

  2. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của luật kế toán.

  3. Lập hồ sơ kê khai thuế, quyết toán thuế,báo cáo tài chính.

  4. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

  5. Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà ....................................... và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận: 

  • Như điều 3, để chấp hành;

  • Chi cục thuế Khu vực Quận 7 – Huyện Nhà Bè  để đăng ký;

  • Lưu VT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)