CÔNG TY …..

----------------

          Số: 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, ngày…tháng…năm……
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư số:

Cấp ngày 

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty ngày 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

CÔNG TY …..

(Về việc bổ nhiệm người giữ chức vụ Giám Đốc Công ty)

Điều 1: Nay quyết định bổ nhiệm: Bà ……. giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

   Sinh ngày: …. Dân tộc: Kinh         Quốc tịch: Việt Nam

   Số CCCD: 

   Ngày cấp: 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:  

Chỗ ở hiện tại: 

Điều 2: Giám đốc công ty có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

  • Được thay mặt công ty điều hành mọi hoạt động, tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của công ty.

  • Được toàn quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự điều hành công ty, các hợp đồng kinh tế với cá nhân và tổ chức kinh tế.

  • Được toàn quyền ký các văn bản giao dịch với các cơ quan chức năng

  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty

  • Và các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà …… và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận: 

  • Như Điều 3, để chấp hành;

  • Chi cục thuế Khu vực Quận 7 – Huyện Nhà Bè để đăng ký;

  • Lưu VT.          

CHỦ TỊCH

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)