Vợ, chồng có quyền nhập tài sản riêng thành tài sản chung, trừ trường hợp nhập tài sản để nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ riêng của bên có tài sản riêng thì không được pháp luật công nhận. Ví dụ: vi phạm pháp luật bị xử phạt tịch thu tài sản riêng nên muốn nhập tài sản riêng là như nhà ở, đất đai, xe ô tô thành tài sản chung của vợ chồng để trốn tránh việc bị tịch thu các tài sản này.

Nhập các tài sản riêng có giá trị lớn (nhà ở, quyền sử dụng đất…) phải được lâp thành văn bản, có chữ ký của cả vợ và chồng và phải được công chứng, chứng thực theo quy định.

Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.