CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 7, ngày …. tháng …. năm 2022

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

 

Con tên :….

Sinh ngày: …. 

Địa chỉ thường trú: …..

Mẹ con là Bà ….., sinh năm ….

Ba con là ông ….  sinh năm ….

Con có nguyện vọng ở với mẹ của con là Bà ….. nếu ba và mẹ của con không sống cùng với nhau.

Kính mong Tòa án xem xét, chấp nhận yêu cầu của con.

Con xin cảm ơn!

 

Ký tên