Thủ tục gia hạn nộp thuế được thực hiện như sau:

 • Trình tự thực hiện:
  • Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp tiền thuế tới cơ quan Thuế quản lý trực tiếp;
  • Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của người nộp thuế:
   • Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của cơ quan quản lý thuế; nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì không được gia hạn nộp thuế.
   • Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ theo quy định, trong thòi hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được đây đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải ra văn bản chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.
 • Cách thức thực hiện:
 • Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ người nộp thuế (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế);
 • Gửi qua đường bưu chính.
 • Thành phần, số lượng hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ bao gồm:
   • Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt (mẫu số 02/NOPT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính);
   • Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế:
   • Đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có: biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng thẩm định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá  theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
   • Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Thời hạn giải quyết:
  • Ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đè nghị của người nộp thuế, cơ quan Thuế ra van bản thông báo chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.
  • Mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế, cơ quan Thuế ra văn bản thông báp chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế;
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả.
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  • Luật quản lý thuế năm 2006;
  • Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ;
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14-6-2007 của Bộ Tài chính;