Trong thủ tục đầu tư ra nước ngoài, phần triển khai thực hiện dự án chủ yếu diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và phụ thuộc vào luật của nước nhận đầu tư. Do vậy, phạm vi tư vấn của Luật Vạn Tín trong đầu tư ra nước ngoài về cơ bản dừng lại sau khi hoàn tất thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài từ các cơ quan quản lý đầu tư tại Việt Nam.  

I. Hình thức đầu tư ra nước ngoài  

Tương tự như đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hình thức đầu tư ra nước ngoài cũng bao gồm: 

 • (i) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước  tiếp nhận đầu tư;  
 • (ii) Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài, 
 • (iii) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức 

Kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu từ kinh doanh tại nước ngoài;  

 • (iv) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
 • (v) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Do việc đầu tư được triển khai (vận hành và kinh doanh dự án) tại nước tiếp nhận đầu tư, nên các hoạt động tại Việt Nam chủ yếu liên quan đến các vấn đề về tài chính và ngoại hối. Và trong bối cảnh tại Việt Nam hiện nay, việc đầu tư ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn về ngoại hối. Theo đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài; việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân hàng, về các tổ chức tín dụng, về quản lý ngoại hối. Nhà đầu tư được khuyến khích chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam.

II. Trình tự, thủ tục đầu tư ra nước ngoài  

Về cơ bản, thủ tục đầu tư ra nước ngoài cũng bao gồm ba bước:  

 • Xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài; 
 • Đăng ký hình thức đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;  
 • Triển khai thực hiện dự án tại nước tiếp nhận đầu tư. 

III. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thống nhất quản lý việc cấp, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. 

Luật Vạn Tín thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình đầu tư ra nước ngoài và các vấn đề liên quan đến chuyển dòng tiền đầu tư ra nước ngoài;

 • Soạn thảo hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;

 • Nhận kết giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;

 • Thực hiện thủ tục với ngân hàng để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài;