THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

I. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là gì?

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định, doanh nghiệp được quyền:

 • Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp được quyền tự do lựa chọn một trong các ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành nghề kinh doanh của Việt Nam,  khi có nhu cầu mở rộng phát triển, doanh nghiệp hoàn toàn được quyền thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh và phát hành hoá đơn VAT đối với những mặt hàng hoá, dịch vụ có ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận có ghi ngành nghề kinh doanh được cấp bởi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu tư. Do đó, khi Doanh nghiệp muốn kinh doanh và phát hành hoá đơn VAT đối với những mặt hàng hoá, dịch vụ chưa có ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận có ghi ngành nghề kinh doanh, thì Doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu tư trước khi phát hành hoá đơn VAT cho những mặt hàng hoá, dịch vụ đó.

I. Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hồ sơ thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định. 

 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)

 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện);

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong trường hợp hồ sơ đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp thành thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Sau khi tiến hành thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
 • Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

II. Thời hạn bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thời gian cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh là 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. Lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Trong đó, phí phải nộp nhà nước bao gồm:

 • 300.000đ lệ phí công bố về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cổng thông tin quốc gia

 • 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề và cấp giấy phép kinh doanh mới tại sở Kế Hoạch Đầu Tư

IV. Nơi nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hồ sơ sau khi đã được chuẩn bị thì tiến hành scan và gửi về Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Sau khi hồ sơ được thông báo hợp lệ, doanh nghiệp cần nộp bản cứng tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện nếu khoảng cách xa.

V. Các công việc cần làm sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung của địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.