Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh siêu thị của chị B sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì khoản thu nhập này phát sinh tại Việt Nam. Mức thuế suất sẽ được tính theo mức thuế suất dành cho cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

Khoản 3 Điều 25 Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh đối với lĩnh vực, ngành, nghề  sản xuất, kinh doanh được áp dụng như sau:

  • 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá.
  • 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ.
  • 2 % đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác.

Hoạt động kinh doanh siêu thị được coi là kinh doanh hàng hóa, vậy nên số tiền thuế thuế thu nhập cá nhân mà chị H phải nộp là giá trị tiền lãi chị H gửi nhân với 1% thuế suất.

Theo quy định về quyết toán thuế, chị H đang định cư tại Pháp, khoản thu nhập này của chị H cũng phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại Pháp. Tuy nhiên, nhằm trách nhiệm việc đánh thuế hai lần, Việt Nam đã đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp được ký kết ngày 10 – 2 – 1993 tại Hà Nội và có hiệu ngày 01 – 7 – 1994.

Theo đó, nếu chị H đã nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản tiền lãi trên tại Pháp thì có thể yêu cầu cơ quan Thuế của Pháp cấp chứng cứ từ để làm căn cứ miễn thuế hoặc giảm thuế tại Việt Nam hoặc ngược lại, nếu khoản tiền thuế này đã được khấu trừ, nộp thuế tại Việt Nam, cơ quan Thuế của Việt Nam sẽ cấp chứng từ để chị H xin miễn thuế hoặc giảm thuế tại Pháp.