Căn cứ khoản 1 Điều 21 Nghị định 77/2019/NĐ-CP, thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng được thực hiện theo quy định trong hợp đồng hợp tác, nếu hợp đồng hợp tác không có quy định thì  việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng hợp tác phải được sự tán thành của một trăm phần trăm (100%) thành viên tổ hợp tác và thể hiện bằng văn bản.