Căn cứ khoản 2 Điều 517 BLDS 2015, theo đó, pháp luật không nghiêm cấm việc chuyển giao thực hiện hợp đồng dịch vụ cho bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu muốn chuyển giao thì phải có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.