CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

 

ĐƠN XIN RÚT MỘT PHẦN KHỞI KIỆN 

(V/v: rút một phần yêu cầu trong đơn khởi kiện của nguyên đơn ………….)

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thẩm phán …………

 

Tôi tên: …………… Sinh năm: …….

Địa chỉ: ………………

Số điện thoại: …………

 

Ngày……….., tôi có nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết Ly hôn, chia tài sản chung và nợ chung trong thời kỳ hôn nhân với bị đơn là ……….. (“…….”); sinh năm: ………..; Địa chỉ thường trú tại: ……….tại ……………và đơn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo Thông báo số …………. ngày ………….. Vụ án do Thẩm phán ……………. trực tiếp giải quyết.

Yêu cầu Tòa án giải quyết: Trong đơn khởi kiện ly hôn ngày ………….., tôi nêu rõ nội dung yêu cầu như sau:

- Về quan hệ hôn nhân: Yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn, chấm dứt quan hệ hôn nhân với …..

- Về con chung: 

- Về tài sản chung:

  1. Thửa đất số ….., tờ bản đồ số …….., địa chỉ …………….căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………, số vào sổ cấp giấy chứng nhận ………… do Uỷ ban nhân dân …………… cấp ngày …………... Tổng giá trị dự tính là ……….. (………….. đồng); phần tôi được hưởng 50% là ……… đồng (………..đồng).

  2. Nhà ở và quyền sử dụng đất tại địa chỉ …………căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: …………… do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày ………...Tổng giá trị dự tính là ………. (………… đồng); phần tôi được hưởng 50% là ……………đồng (…….. đồng).

  3. Phần vốn góp trong Công ty ……………. (“Công ty”) căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……….. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày …………….., đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày ………...Tổng giá trị dự tính là …………….. đồng (……….. đồng); phần tôi 50% là ………. đồng (……. đồng).

Trong đơn khởi kiện, tôi đề nghị chia đôi tài sản chung nêu trên, phần tôi được hưởng là 50% tổng tất cả giá trị tài sản chung, tương ứng …………… đồng (……….. đồng).

Nay, tôi xin rút lại một phần yêu cầu trong việc chia tài sản chung, cụ thể là rút yêu cầu tại mục 4 - chia phần vốn góp trong Công ty. Do đó, phần giá trị tài sản tôi được hưởng sau khi chia tài sản chung là …………… đồng (…………. đồng).

Lý do: xét thấy chưa cần thiết để yêu cầu phân chia tài sản này.

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 5, Điều 71 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

“Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự, Bộ Luật tố tụng dân sự 2015:

1. Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó.

2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thoả thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Điều 71. Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn, Bộ Luật tố tụng dân sự 2015:

1. Các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 70 của Bộ luật này.

2. Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

3. Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

Điều 217: Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, không đề nghị xét xử vắng mặt và trong vụ án đó có bị đơn yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập thì giải quyết như sau:

a) Bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ yêu cầu độc lập thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án;

b) Bị đơn không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu phản tố thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; bị đơn trở thành nguyên đơn, nguyên đơn trở thành bị đơn;

c) Bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu độc lập thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn, người nào bị khởi kiện theo yêu cầu độc lập trở thành bị đơn.

 

Căn cứ theo quy định của pháp luật, chúng tôi làm đơn này xin rút lại một phần yêu cầu trong đơn khởi kiện ngày …….. đã nộp tại Tòa án nhân dân Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Kính mong Quý Tòa xem xét và chấp thuận!

Trân trọng!







Quận 7, ngày    tháng ……năm 2022

Người Viết đơn