Theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật doanh nghiệp năm 2014, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.