CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

 

Kính gửi: Chi cục thuế Khu vực Quận 7 – Huyện Nhà Bè

 

  • Tên cơ sở kinh doanh: 

  • Mã số thuế: 

  • Địa chỉ: 

Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký áp dụng hình thức kế toán với Chi cục thuế Khu vực Quận 7 – Huyện Nhà Bè như sau:

 

  1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.
  2. Hình thức kế toán: Nhật ký chung.
  3. Doanh nghiệp sử dụng máy vi tính để hạch toán kế toán.
  4. Niên độ kế toán: từ 01/01 đến 31/12 hàng năm.

 

     Niên độ kế toán đầu tiên: từ ……………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)