Theo quy định tại Điều 6 Pháp lệnh về thuế nhà, đất năm 1992, được sửa đổi, bổ sung năm 1994 thì căn cứ tính thuế đất là diện tích đất, hạng đất và mức thuế.