Theo quy định khoản 9 Điểm 4 Luật doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.