Khi người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con (không có việc làm, thu nhập ổn định; không có nơi cư trú rõ ràng, không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt bình thường cũng như các điều kiện về mặt tinh thần: tình cảm với con, nhân thân, tính cách của người đang trực tiếp nuôi dưỡng con…), thì người đang trực tiếp nuôi con (hoặc người không trực tiếp nuôi con) hoặc cả hai bên bên đều có thể yêu cầu Tòa án quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con; nếu con đã từ đủ bảy tuổi trở lên thì phải tính đến nguyện vọng của con.