Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8636/CT-AC ngày 8/11/2012 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 97-12/APPO ngày 27/8/2012 và công văn số 167-11/APPO ngày 23/11/2011 Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về ủy nhiệm lập hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau: “Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.
 • Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 15. Ủy nhiệm lập hóa đơn:
  • 1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.
  • 2. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn (từ số… đến số…)); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm (nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử); phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm…”.
 • Theo trình bày của Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam, Công ty (bên ủy nhiệm) và các Tổng đại lý (bên nhận ủy nhiệm) phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng hóa đơn ủy nhiệm. Theo quy định về thuế GTGT thì bảo hiểm nhân thọ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên hiện tại hóa đơn thu phí bảo hiểm được in ra không phục vụ cho mục đích tính thuế hay khấu trừ thuế GTGT.
 • Tổng đại lý thực hiện thu hộ phí bảo hiểm và lập hóa đơn thu phí bảo hiểm hộ Prudential cho khách hàng của Prudential theo đúng thông tin phí bảo hiểm phải nhận và được ghi trên hệ thống phần mềm ứng dụng GAnet – là phần mềm quản lý giao dịch bảo hiểm của Prudential, được cài đặt vào hệ thống máy tính của Tổng đại lý và được kết nối với hệ thống thiết bị máy tính của Prudential.
 • Hóa đơn thu phí bảo hiểm chỉ được in từ hệ thống GAnet. Việc đánh số thứ tự trên hóa đơn thu phí bảo hiểm được hệ thống GAnet thực hiện tự động, theo thứ tự tăng dần tính trên toàn bộ hệ thống các văn phòng Tổng đại lý của Prudential trên phạm vi cả nước, theo đúng chuỗi số hóa đơn thu phí bảo hiểm đã được Prudential thông báo với cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Prudential, và đã được Prudential đăng nhập vào hệ thống GAnet. Mỗi liên của một số hóa đơn thu phí bảo hiểm chỉ được hệ thống GAnet cho phép in ra một lần.
 • Định kỳ hàng quý, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam đã thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, trong đó có các hóa đơn ủy nhiệm do các Tổng đại lý lập.
 • Theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC, các hóa đơn ủy nhiệm do bên ủy nhiệm thông báo phát hành và phải ghi tên người bán là bên ủy nhiệm, do đó, bên ủy nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, kiến nghị của Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam và đề xuất xử lý của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về đặc thù của hoạt động bảo hiểm nhân thọ, Tổng cục Thuế đồng ý giao Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cho Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam ủy nhiệm cho các Tổng đại lý bảo hiểm lập hóa đơn thì Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (bên ủy nhiệm) thực hiện thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý theo đúng quy định (trong đó có các hóa đơn ủy nhiệm cho Tổng đại lý lập). Tổng đại lý bảo hiểm (bên nhận ủy nhiệm) không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.