Theo quy đinh tại khoản 15 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014, Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.