Đăng ký khai sinh qua hạn là việc người đi đăng ký khai sinh cho trẻ sau 60 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra.

Đối với trường hợp này, thì người đi đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ phải làm đơn đăng ký khai sinh quá hạn và phải nộp các giấy tờ còn lại giống như việc đăng ký khai sinh.

Sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp – hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy khai sinh. Trong cột ghi chú của giấy đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đăng ký quá hạn”. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày.

Lưu ý:

  • Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịnh, quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ của người đó nói trên không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.
  • Phần 6 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP quy định. Trong trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã thành niên mà một bên hoặc cả hai bên cha, mẹ đẻ đã chết, thì căn cứ vào những giấy tờ cá nhân có ghi về quan hệ cha, mẹ, con, thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải xác minh, làm rõ trước khi đăng ký.

Hướng dẫn này cũng được áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người đã thành niên mà một bên hoặc cả hai bên cha, mẹ đẻ đã chết.

  • Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho cán bộ, công chức, hoặc cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì người đó phải nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch đảng viên. Trường hợp vì lý do bí mật cơ quan, đơn vị của người đó không cho sao chụp bản lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên thì phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những nội dung khai sinh của người đó (như: họ tên, giới tính; ngày; tháng; năm sinh; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha con; mẹ con) đã ghi trong hồ sơ cá nhân do cơ quan, đơn vị quản lý.

Hướng dẫn này cũng được áp dụng trong trường hợp giải quyết đăng ký lại khai sinh cho cán bộ, công chức hoặc cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang mà không có bản sao giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây.