CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

---oOo---


ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: CÔNG AN PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP. HCM

Tôi tên:                                        Sinh ngày: 

CMND số:                                   Ngày cấp:                   Nơi cấp: 

Hộ khẩu thường trú: 

Địa chỉ tạm trú: 

Tôi làm đơn này kính xin Công an xã Phường Tân Hưng, Quận 7 xác nhận cho chồng tôi là người có tên dưới đây hiện đang lưu trú tại địa chỉ: …….

  • Họ tên

  • Sinh ngày: 

  • CMND số: Cấp Ngày: Nơi cấp: 

  • Hộ khẩu thường trú: 

Lý do: Bổ túc hồ sơ ly hôn.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

Quận 7, ngày...tháng...năm 2022

Xác nhận của Công An phường Tân Hưng, Quận 7 

Người làm đơn