Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014, cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.