Khi tham gia ký kết hợp đồng nói chung và hợp đồng xây dựng nói riêng thì việc quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng, Điều 24 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ chung của bên giao thầu và bên nhận thầu trong hợp đồng xây dựng như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm nguyên tắc không trái với các quy định của pháp luật.
  • Bên giao thầu, bên nhận thầu phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng. Khi các bên thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản. Riêng trường hợp bên nhận thầu thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng, nhân sự chủ chốt thì phải được sự chấp thuận của bên giao thầu.
  • Trường hợp bên nhận thầu là tập đoàn, tổng công ty khi thực hiện hợp đồng xây dựng có thể giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên của mình nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực của từng thành viên và phải được bên giao thầu chấp thuận trước.

Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP còn quy định tùy theo từng loại hợp đồng xây dựng cụ thể, quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu, bên nhận thầu còn được quy định về quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu tư vấn (Điều 25); quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn (Điều 26); quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng công trình(Điều 27); quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình (Điều 28); quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu cung cấp thiết bị công nghệ (Điều 29); quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu cung cấp thiết bị công nghệ (Điều 30); quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu EPC(Điều 31); quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC (Điều 32); quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu hợp đồng chìa khóa trao tay (Điều 33); quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu hợp đồng chìa khóa trao tay (Điều 34).