CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

 

MẪU THỎA THUẬN HỢP TÁC KHUYẾN MẠI

Số:

Căn cứ:

 • Luật thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005.

 • Biên bản cuộc họp  ngày …/…/…  giữa … và …

Hôm nay, , ngày …  tháng …  năm 20… , chúng tôi gồm:

 

BÊN A

Địa chỉ :

Điện thoại :       Fax:

Mã số thuế :

Đại diện :

Chức vụ :

 

BÊN B

Địa chỉ :

Điện thoại :       Fax:

Mã số thuế :

Đại diện :

Chức vụ :

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đống ý ký kết các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU I: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Hai Bên đồng ý cùng nhau thực hiện chương trình khuyến mại dành cho ……... và Bên B sẽ tài trợ cho Bên A các sản phẩm khuyến mại với các nội dung như sau:

 • Tên chương trình:

 • Thời gian khuyến mãi: từ …/…/…  đến …/…/…

 • Hình thức khuyến mãi:

 • Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Giải I

Giải II

Giải III

Giải IV

Tổng cộng

(Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng)

ĐIỀU II: THỜI GIAN GIAO NHẬN SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Thời gian giao nhận sản phẩm khuyến mại cụ thể như sau:

Ngày giao hàng

Loại hàng

Số lượng

 

 • Địa điểm giao hàng: …

 • Người liên hệ nhận hàng: …  – Số điện thoại: …

ĐIỀU III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

 • Quyền lợi của Bên A

  • Bên A được nhận tài trợ sản phẩm khuyến mại theo qui định tại Điều I của Hợp đồng này mà không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho Bên B.
  • Bên A được toàn quyền quyết định trao các sản phẩm đó cho những người trúng thưởng theo thể lệ của chương trình khuyến mại.
 • Nghĩa vụ của Bên A:
  • Bên A có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Bên A có trách nhiệm phối hợp với Bên B tổ chức chương trình khuyến mại theo đúng nội dung qui định tại Điều I của Hợp đồng.

  • Bên A chịu trách nhiệm in ấn các thẻ cào tham dự chương trình khuyến mại.

  • Bên A chịu trách nhiệm bảo quản các sản phẩm khuyến mại như tình trạng được giao từ Bên B, và có trách nhiệm trao giải thưởng cho người trúng thưởng.

  • Chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của các đối tượng tham gia Chương trình về các vấn đề liên quan đến việc trao giải thưởng.

ĐIỀU IV: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

 • Quyền lợi của Bên B

  • Bên A sẽ bán và phân phối sản phẩm …. của Bên B trên thị trường và theo chương trình khuyến mại.

  • Bên B sẽ được hỗ trợ quảng bá nhãn hiệu sản phẩm ….. trong chương trình khuyến mại.

 • Nghĩa vụ của Bên B:

  • Bên B có trách nhiệm cung cấp sản phẩm khuyến mại đủ và đúng thời hạn theo qui định tại Điều II của Hợp đồng.

  • Bên B chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm khuyến mại theo chương trình khuyến mại qui định tại Điều I của Hợp đồng.

  • Bên B cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng cho Bên A tương đương với giá trị thực tế của sản phẩm khuyến mại.

ĐIỀU IV: CÁC QUI ĐỊNH CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản qui định trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp xảy ra thì hai bên cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp giải quyết không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại cơ quan Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm và ràng buộc đối với cả hai bên.

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ … bản, bên B giữ … bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B