Theo quy định tại điểm 2 Điều 2 nghị định số 37/2015/NĐ-CP, bên giao thầu được hiểu là chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính.