Theo quy định tại điểm b.1 khoản 4 mục III của Thông tư số 97/2006/TT – BTC, mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân được quy định như sau:

  • Mức thu tối đa đối với việc cấp chứng minh nhân dân ( không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân) tại các quận của thành phố trực thuộc Trung Ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh:
    • Cấp mới: không qua 5.000 đồng/ lần cấp.
    • Cấp lại, đổi, không quá 6.000 đồng/ lần cấp.
    • Đối với việc cấp chứng minh nhân dân tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đạo và các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% ( năm mươi phần tram) mức thu quy định đối với cấp chứng minh nhân dân tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.
  • Các đối tượng được miễn thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân gồm: bố,  mẹ, vợ ( hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ, thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh, công nhân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của ỦY ban dân tộc.