CÔNG TY  

Ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Trưởng Phòng


 

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 

I- YÊU CẦU CHUNG 

Phòng ban/ Bộ phận:

Trình độ học vấn:

 12/12 

 Trung cấp 

 Cao đẳng 

 Đại học 

 Trên đại học 

Vị trí tuyển dụng:

Giới tính:  Nam Nữ 

Tuổi:

Ngoại hình:

 Cần 

 Tương đối 

 Không cần 

Kinh nghiệm làm việc:

 Dưới 1 năm 

 Từ 1 đến dưới 2 năm 

 Từ 2 đến dưới 3 năm 

 Từ 3 đến 5 năm 

 Trên 5 năm 

 Không cần 

CHUYÊN MÔN:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN:


II- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 

1/ Trình độ ngoại ngữ:

+ Tiếng Anh:  Level A          Level B  Level C  Không cần thiết

+ Tiếng Pháp:            Level A          Level B  Level C  Không cần thiết

+ Tiếng Hoa :           Level A          Level B  Level C  Không cần thiết

+ Khác______:  Level A          Level B  Level C  Không cần thiết

2/ Trình độ vi tính:

 Word  Powerpoint

 Excel  Internet

 Access  Solomon

 Khác: ________________________

3/ Lập kế hoạch:

 Tuần   Năm 

 Tháng  Trên 01 năm 

 Quý

4/ Tính sáng tạo:

 Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi công việc.

 Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi của bộ phận

 Tạo ra những kiểu dáng sản phẩm mới cho Công ty

 Tạo ra nhãn hiệu, bao bì có sức thu hút

 Tạo ra những sản phẩm mới cho Công ty

 Có những ý tưởng mới về loại hình kinh doanh, quản lý.

5/ Hiểu biết (Comprehensive):

 Hiểu rõ các mệnh lệnh, chỉ thị liên quan đến công việc.

 Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận.

 Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc.

 

6/ Khả năng giải quyết công việc:

 Công việc cần giải quyết nhanh chóng, chính xác

 Công việc cần giải quyết cẩn thận, tỷ mỉ

 Công việc cần giải quyết trong thời  hạn được quy định.

7/ Khả năng phán quyết:

 Công việc không cần phán quyết
 Khi có các hướng dẫn/ chỉ thị chung cần đưa ra các quyết định tác động đến kết quả làm việc của bộ phận/ Công ty.

8/ Khả năng thuyết phục :

 Không cần thuyết phục người khác

 Cần thuyết phục các thành viên trong nhóm/ bộ phận

 Cần thuyết phục số lượng khách hàng khó tính

 Cần thuyết phục cấp dưới hoặc số lượng lớn công nhân

9/ Năng lực lãnh đạo:

 Không cần 

 Lãnh đạo một nhóm 

 Lãnh đạo một phòng ban/ bộ phận 

 Lãnh đạo trên 300 người 

 Lãnh đạo một Công ty 

III- SỨC KHỎE

 Cần thể hình :    Cao:______________ m;  Nặng:______________ kg

 Cần sức lực đặc biệt 

 Sức khỏe đủ đảm bảo cho công việc 

 Không cận thị 

IV- GIAO TIẾP 

 Không cần giao tiếp với bên ngoài

 Cần giao tiếp với nhiều người trong Công ty

 Cần giao tiếp với khách hàng trong và ngoài nước

 Cần tiếp xúc với các cơ quan báo đài, truyền thông

 Cần tiếp xúc với các cấp chính quyền địa phương, trung ương

* Ghi chú:  

- Anh/ chị điền trực tiếp trên mẫu form 

- Chọn và đánh dấu (x) vào ô tương ứng 

Ngày ____ tháng ____ năm 20 ___

Trưởng bộ phận/ phòng ban