Các doanh nghiệp, đơn vị có sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu, bao gồm sản phẩm: dệt, may, da giày và chế biến thủy sản được tổ chức làm thêm từ trên 299 giờ đến 300 giờ trong một năm khi phải giải quyết các công việc cấp bách, không thể trì hoãn do yêu cầu cấp thiết của sản xuất, hoặc do tính chất thời vụ của sản xuất, hoặc do tính chất thời vụ của sản xuất hoặc do yếu tồ khách quan không dự liệu trước mà 2 tổ chức làm thêm đến 200 giờ nhưng không thể giải quyết hết khối lượng công việc thì phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc sau:

  • Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc và điều kiện như khi thực hiện làm thêm đến 200 giờ trong năm.
  • Thỏa thuận với ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp , đơn vị về phương án làm thêm giờ.

Các doanh nghiệp, đơn vị khác nếu có nhu cầu làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, thì gửi văn bản đến xin phép tới các Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp phải khắc phục hậu quả do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh lan tràn:

  • Doanh nghiệp, đơn vị được phép huy động người lao động làm thêm quá 4 giờ trong một ngày khi phải khắc phục hậu quả nghiêm trọng do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh lan tràn trong phạm vi doanh nghiệp, đơn vị nhưng phải được sự đồng ý của người lao động. Số giờ làm thêm này không tính vào tổng số giờ làm thêm trong năm, nhưng phải trả lương và thực hiện các chế độ khác liên quan đến làm thêm giờ.