Theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2012: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động thì hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm:

  • Khiển trách.
  • Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.
  • Sa thải.