Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và nghị định số 187/2004/NĐ-CP, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 27-7-2007 của Chính phủ (thay thế cho Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần thì khi chuyển quyền sử dụng đất, Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09-4-2008, Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 1-8-2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất. Việc thu tiền chuyển sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau:

  1. Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng một thửa đất, có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.
    •  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan, nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao không được công nhận là đất ở hoặc đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.
  2. Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không sử dụng đất theo đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.
  3. Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:
    • Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.
    • Đất nhận chuển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đât phi nông nghiệp.
  4. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất giao có thời hạn sang đất ở (thời hạn ổn định lâu dài) thì thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất đã nộp theo giá đất của loại đất giao có thời hạn.