Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020, thì hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

  1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

  2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

  3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

  4. Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.