Việc khiếu nại về thuế được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

 • Trình tự thực hiện:
  • Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định thi hành chính của Chi cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.
 • Cách thức thực hiện:
  • Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ người nộp thuế (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế);
  • Gửi qua đường bưu chính.
 • Thành phần, số lượng hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ, bao gồm:
   • Văn bản khiếu nại của người nộp thuế;
   • Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết định hành chính của cơ quan thuế có liên quan).
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Thời hạn giải quyết:
  • Thời hạn giải quyết khiêu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là:
  • Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày;
  • Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ ký để giải quyết.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiên thủ tục hành chính:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế;
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục thuế hoặc Chi cục Thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nại).
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  • Luật quản lý thuế năm 2006;
  • Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ;
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14-6-2007 của Bộ Tài chính;