Theo Điều 14 Luật quốc tịch hiện hành thì: Người được xác định có quốc tịch Việt Nam, nếu có một trong những căn cứ sau đây:

  1. Do sinh ra do quy định tại các điều 15, 16 và 17 của Luật quốc tịch Việt Nam.
  2. Được nhập quốc tịch Việt Nam.
  3. Được trở lại quốc tịch Việt Nam.
  4. Theo quy định tại các điều 18,35 và 37 của Luật quốc tịch Việt Nam.
  5. Theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.