Những doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp không được đình công bao gồm:

  1. Các doanh nghiệp không được đình công gồm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp có vai trò thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân quy định trong danh mục ban hành theo quy định của Chính phủ.
  2. Danh mục doanh nghiệp an ninh, quốc phòng không được đình công do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ công an.