Hội đồng trọng tài lao động có những nhiệm vụ sau đây:

  1. Hòa giải các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động.
  2. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.