CÔNG TY  

Ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Trưởng Phòng


KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

(....................... năm 20...) 

Stt

Vị trí tuyển dụng

Bộ phận

SL

Lý do tuyển

Dự kiến mức lương

Thời gian dự kiến tuyển

Hình thức đăng tuyển

Bộ phận phụ trách

Dự trù kinh phí tuyển dụng

Nhận HS

Test

PV

 

GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG HCNS

NGƯỜI LẬP